روستای قره تپه (بهشهر)
معرفی پیشینه ، آداب و سنن و اخبار روز روستا 
قالب وبلاگ
آخرین مطالب

 معرفی ده آلاله شهید روستای قره تپه

 

شهید شعبان علی حسینی قره تپه
نام پدر : رجب
تاریخ تولد : 1344/03/01
تاریخ شهادت : 1365/12/14
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتپاسدار - بسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتراهنماییرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرنبات نظریشغلدانش آموزی
رستهپیادهتخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1365/12/14محل شهادتشلمچهعملیات
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتجراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1374/05/08گلزارشهدای قره تپه  

 
 
  
 
 

شهید عزیزالله رمضانی امامی
نام پدر : عباس علی
تاریخ تولد : 1344/07/01
تاریخ شهادت : 1363/12/23
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمتاهلجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتسپاه - سربازیگانلشگر 5 نصر خراسان
تحصیلاتراهنماییرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرصنمبر فردشغل
رستهفنی و مهندسیتخصصتخریب

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1363/12/23محل شهادتجزیره ترابهعملیاتعملیات بدر
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتجراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1377/10/28گلزارشهدای قره تپه  

 

 

 


شهید نورالله شکری امامی
نام پدر : حمید
تاریخ تولد : 1342/10/01
تاریخ شهادت : 1365/04/13
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتبسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتمتوسطهرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرصدر موسی نژادشغلدانش آموزی
رستهمخابرات و الکترونیکتخصصادوات - آموزش نظامی


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1365/04/13محل شهادتمهرانعملیاتعملیات کربلای1
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتسوختگی و جراحات وارده در اثر بمباران هوایی


شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1365/04/17گلزارشهدای قره تپه   

 شهید سیاوش سهرابی قره تپه
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1342/10/01
تاریخ شهادت : 1365/10/22
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزی شهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتسپاه - کادریگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتمتوسطهرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرصفیه خاتون شکری امامیشغل
رستهاداری - اطلاعاتتخصصنیروی انسانی


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1365/10/22محل شهادتشلمچهعملیاتعملیات کربلای 5
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتجراحات وارده به بدن


شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1373/11/16گلزارشهدای قره تپه  
 

 

 


شهید رحمت جوانمرد قره تپه
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد : 1344/01/01
تاریخ شهادت : 1365/01/03
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهرآبادی
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتبسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتراهنماییرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادربی بی کابلی قره تپهشغلدانش آموزی
رستهپیادهتخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1365/01/03محل شهادتفاوعملیات
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتاصابت ترکش به سر

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهرقره تپهآبادی
تاریخ تدفین1365/01/06گلزارشهدای قره تپه  


 

 

 

 

شهید مهران کابلی
نام پدر : حاجی
تاریخ تولد : 1340/01/10
تاریخ شهادت : 1366/02/13
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهرآبادی
وضعیت تاهلمتاهلجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتبسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتمتوسطهرشته تحصیلینامشخصمسئولیتجانشین گروهان
نام مادرایران افغان پورشغل
رستهپیادهتخصصادوات

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1366/02/13محل شهادتبانهعملیاتعملیات کربلای 10
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتاصابت ترکش خمپاره به قلب

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهرقره تپهآبادی
تاریخ تدفین1366/02/16گلزارشهدای قره تپه  


 

 

 

 شهید حمید اعظمی قره تپه
نام پدر : قربان علی
تاریخ تولد : 1346/01/01
تاریخ شهادت : 1367/04/30
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتارتش - سربازیگانلشگر 23 نیروی مخصوص نوهد
تحصیلاتدوم متوسطهرشته تحصیلیاتومکانیکمسئولیتتکاور
نام مادرمهر انگیز کابلیشغل
رستهمهندسیتخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1367/04/30محل شهادتسردشتعملیات
موضوع شهادتکردستاننحوه شهادتاصابت ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1367/05/02گلزارشهدای قره تپه   
 
 
 
 
 
 

شهید نبی الله ابراهیمی قره تپه
نام پدر : تقی
تاریخ تولد : 1342/08/14
تاریخ شهادت : 1366/01/01
محل تولد : بهشهر
مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهرآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمتاهلجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتبسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتراهنماییرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرگوهر سهرابیشغلدانش آموزی
رستهپیادهتخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1366/01/01محل شهادتشلمچهعملیاتعملیات تکمیلی کربلای 5
موضوع شهادتجبههنحوه شهادتترکش خمپاره

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1366/01/04گلزارشهدای قره تپه  


 
 
 
 
 
 

شهید تاج بخش کابلی قره تپه
نام پدر : رمضان علی
تاریخ تولد : 1346/08/04
تاریخ شهادت : 1363/02/22
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخشیک مرکزیشهربهشهزآبادیقره تپه
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویتبسیجیگانلشگر 25 کربلا
تحصیلاتراهنماییرشته تحصیلینامشخصمسئولیتنامشخص
نام مادرگل بانو کابلی قره تپهشغلدانش آموزی
رستهپیادهتخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت1363/02/22محل شهادتمریوانعملیات
موضوع شهادتکردستاننحوه شهادتاصابت تیر به سر

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین1363/02/29گلزارشهدای قره تپه  
 
 
 
 
 


شهید سیروس دردی نژاد


 شهید :  سیروس

نام خانوادگی : دردی نژاد

نام پدر : صفا                                                                   

عضویت : سرباز ارتش

متولد : 1343

تاریخ شهادت :  28/9/1362

محل شهادت : سردشت کردستان


مشخصات
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخششهرآبادی
وضعیت تاهلمجردجنسیتمذکردیناسلام‌‌


عضویت
یگان
تحصیلات
رشته تحصیلی
مسئولیت
نام مادر
شغل
رسته
تخصص

شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت28/9/1362محل شهادتسردشت کردستانعملیات
موضوع شهادت
نحوه شهادت

شناسنامه تدفین
کشورایراناستانمازندرانشهرستانبهشهر
بخش
شهربهشهرآبادیقره تپه
تاریخ تدفین
گلزارشهدای قره تپه  


[ دوشنبه 3 آذر‌ماه سال 1393 ] [ 14:02 ] [ محمدرضا سهرابی قره تپه ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

در گویش مازندرانی ضرب المثل جالبی وجود داره که میگه"این اسبه مرغانه ،همین سیو کرکشه" و اگر بخواهیم به فارسی تبدیلش کنیم می شه"این تخم مرغ سفیدی که مقابل چشمان شماست محصول همین مرغ سیاه(بال و پر سیاه رنگ) است و کنایه به افرادیست که به محض دسترسی به شغل و پول و جایگاه اجتماعی مناسب ، گذشته را به خاطر نمی آورند و فراموش کرده که شروع حرکتشان از کجا بود و قره تپه کجاست , حالا اینجا پایگاهی ست مجازی برای دوستان و دوستداران قره تپه و وبلاگ روستای قره تپه به آدرس http://gharehtapeh.blogsky.com/ نظر به معرفی زادگاه بنده دارد تا خود و دوستانم بدانیم که که هستیم و از کجائیم و دیگران نیز بدانند که قره تپه کجاست و اهالی و فرزندانش به آن افتخار می کنند. (من از بی قدری خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد بدین بالا نشینیها) با تقدیم احترام محمدرضا سهرابی قره تپه Email: sohrabi.rms@gmail.com
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 115193

  • paper | آنکولوژی | اخبار وب